Tietosuojaseloste käsittelytoimista ja rekisteröidylle annettavat tiedot

Päivitetty 29.5.2023

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Kymen Ekosähkö Oy (myöhemmin “Kymen Ekosähkö”)

Y-tunnus: 2922474-5

Osoite: Kalarannantie 41 49210 HUUTJÄRVI

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite: 044 987 9982 / info@kesoy.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kymen Ekosähkö asiakasrekisterin tietoja käytetään Kymen Ekosähkö ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää myös Kymen Ekosähkö ja asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Kymen Ekosähkö kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi kuten sähköpostimarkkinointi. Lisäksi asiakkailla tarkoitetaan myös tahoja, joihin kohdistetaan markkinointia asiakassuhteen syntymiseksi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä,kuten sähköposti-, teksti-, ja pikaviestit, tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on tässä yhteydessä liiketoiminnan toteuttaminen, markkinointi ja myynnin edistäminen.

3. Rekisterin tietosisältö – rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät sekä tietojen poistaminen

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköposti

Tiedot säilytetään niin kauan kun tietoja tarvitaan toimitusta, laskutusta tai tietojenkäsittelyä varten, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot syntyvät asiakas- tai kumppanuussuhteen solmimisen ja ylläpidon yhteydessä,Kymen Ekosähkön omassa toiminnassa, Kymen Ekosähkön palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella. Rekisterinpitäjä on saanut rekisterin tiedot joko rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edustaman taholta tai Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn edustaman tahon yhteisiltä yhteystyökumppaneilta tai julkisista lähteistä, kuten internetsivustoilta.

5. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, mikäli pakottava lainsäädäntö niin edellyttää. Yrityksen perustiedot voidaan luovuttaa valmistajalle normaalin myyntiraportoinnin yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Kymen Ekosähkön alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Kymen Ekosähkö voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisesta on sovittu erillisellä sopimuksella.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Yrityksen perustiedot saatetaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle normaalin valmistajamyyntiraportoinnin yhteydessä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Henkilökohtaisen tiedon huolellinen käsittely on Kymen Ekosähkölle keskeisen tärkeää. Kun keräämme, käsittelemme ja käytämme tietoa, noudatamme tiukasti lain määräyksiä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyynnöt on esitettävä kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.